Gabinet terapeutyczny

Mój gabinet terapeutyczny to miejsce, w którym zapewniam swoim klientom profesjonalną i skuteczną pomoc w trudnych sytuacjach oraz wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym. Biorę odpowiedzialność za dobór oferowanych form pomocy oraz ich wysoką jakość, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje.
Zapraszam do zapoznania się z ofertą gabinetu.

terapia

Celem TSR nie jest samo w sobie rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł (solving problem vs creating solutions).

Metody i zasady pracy terapeutycznej związane są głównie z technikami wspomagania zmian i sposobem ich skutecznego stosowania. Zamiast tworzenia teorii na temat: „jak być powinno” i „dlaczego tak nie jest”, TSR zajmuje się tym, „co się sprawdza” i „co pomaga” oraz szuka sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia klienta. Do ważnych założeń TSR należy uznanie nieuchronności zmiany w życiu człowieka. Nic nie trwa wiecznie i skoro tak jest, to muszą istnieć wyjątki, kiedy „problem nie występuje”. Stąd też większość wysiłków terapeutycznych nastawiona jest na szukanie, wydobywanie i wzmacnianie momentów, w których klient korzystał ze swoich sił, zasobów, umiejętności – tzw. wyjątków. Wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii tych mocnych stron daje szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Praca terapeutyczna koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Jeśli pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia to dla tego, co jest i co będzie.

Założenia TSR:

  • jeśli coś działa, rób tego więcej;
  • jeśli coś nie działa, rób coś innego;
  • jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj;
  • nie komplikuj, życie jest naprawdę proste.

Klient jest osobą, która wyznacza cele oraz ocenia postępy w terapii, a także decyduje, w jakim momencie należy terapię skończyć. Klient jest ekspertem od swojego życia, a terapeuta jest ekspertem od sposobu prowadzenia spotkania tak, aby współtworzyć z klientem precyzyjną wizję celu i optymalną drogę do jego osiągnięcia oraz szukania sposobów na jej przebycie.

Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie ma mowy o zakładaniu z góry, jak długo i ile razy trzeba się spotykać z terapeutą. Terapeuta ma jednak obowiązek pamiętać, i w tym kierunku pracować z klientem, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy w stosunku do możliwości klienta w osiąganiu celu terapii. W praktyce okazuje się, że liczba ta najczęściej nie przekracza 10 spotkań, a często jest jeszcze mniejsza. Przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy

 

Ceny:

  • terapia indywidualna – 150 zł za 60 minut,
  • terapia par – 200 zł za 60 minut,
  • terapia rodzin – 250 zł za 90 minut.

To nadal dość nowy i rzadko stosowany sposób rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom, znajdującym się w sytuacji konfliktowej. Mediator usprawnia (a czasami wręcz umożliwia) przeprowadzenie rzeczowej rozmowy o problemie.

W mediacji zakłada się, że to strony konfliktu najpełniej i najlepiej znają swoje potrzeby, stąd traktowane są jak eksperci. To od stron konfliktu zależy kształt ostatecznego porozumienia, ponieważ mediator nie narzuca rozwiązań i nie rozstrzyga sporu, akceptuje również brak porozumienia, jeżeli taka jest wola stron.

Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu, daje możliwość wypowiedzenia swoich racji, co staje się możliwe dzięki obecności osoby pośredniczącej w rozmowie – mediatora. Decyzja o podjęciu mediacji zależy tylko od zainteresowanych osób. Podstawową zasadą mediacji jest jej dobrowolność – każda ze stron (również mediator) ma możliwość przerwania mediacji, jeżeli nie widzi szans na wypracowanie porozumienia. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji to również dobrowolność, akceptowalność, neutralność, bezstronność i poufność.

Mediacja jest szansą na podjęcie wspólnej decyzji w sprawach, które dzielą członków rodziny (małżonków, partnerów, rodziców, krewnych) i dają szansę na osiągnięcie porozumienia. Porozumienie wypracowane przez strony może zostać spisane w formie ugody.

Mediacja daje stronom konfliktu poczucie siły i wpływu oraz zwiększa poziom świadomości posiadanych możliwości i zasobów potrzebnych do radzenia sobie z określonymi trudnościami. W mediacji ewentualne straty i zyski są bardziej przewidywalne dla stron, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy spory rozstrzygane są sądownie, stąd mediacja daje większe poczucie bezpieczeństwa.

 

Ważne!

10 grudnia 2005 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego dotycząca mediacji w sprawach rodzinnych. Dzięki temu uregulowaniu prawnemu sąd może zapewnić wykonalność ugody niezależnie od tego, czy do mediacji strony były skierowane przez sąd, czy podjęły ją z własnej inicjatywy.

 

Czas mediacji różni się w zależności od liczby spraw do rozwiązania, stopnia ich trudności i gotowości stron. Zwykle proces mediacji obejmuje od dwóch do sześciu sesji trwających po półtorej godziny.

Cena:

  • spotkanie mediacyjne – 200 zł za 90 minut.

Mediacja

Odnosi się do szeroko rozumianego kryzysu psychologicznego, którego charakterystycznym elementem jest stan zaburzenia równowagi spowodowany konfrontacją człowieka z wydarzeniem krytycznym i powinna zostać podjęta jak najszybciej po jego doświadczeniu.
Kryzys, którego się wówczas doświadcza, charakteryzuje się dezorganizacją zachowania i uczuć oraz postrzeganiem zdarzenia/sytuacji, jako niemożliwej do wytrzymania trudności przekraczającej możliwości samodzielnego poradzenia sobie.

Tego typu pomoc jest udzielana nie tylko osobom, które przeżyły szczególnie drastyczne doświadczenia takie jak zgwałcenie, pobicie, brutalna kradzież, utrata bliskiej osoby, uczestniczenie w wypadku drogowym itp., ale i osobom, które znalazły się w stanie nierównowagi wewnętrznej wywołanej przez wydarzenia życiowe wymagające istotnych zmian i podjęcia trudnych decyzji.

Podczas interwencji kryzysowej uwagę skupia się głównie na redukcji napięcia i konstruktywnym rozwiązaniu problemów po to, by doprowadzić do przywrócenia poziomu funkcjonowania klienta sprzed kryzysu.

 

Interwencja kryzysowa to wiele działań mających na celu ograniczenie bezpośrednich skutków kryzysu i zapobieganie jego przyszłym konsekwencjom. W każdym przypadku pomoc ta jest wysoce zindywidualizowana.

 

Cena:

  • spotkanie interwencyjne – 150 zł za 60 minut

Dziewczyna na parapecie

Kierowanie zespołem pracowniczym (zadaniowym) wymaga z jednej strony wiedzy o technikach i koncepcjach zarządzania, a z drugiej przede wszystkim posiadania i rozwijania różnych umiejętności interpersonalnych służących prawidłowemu komunikowaniu się, wpływaniu na innych, współdziałaniu w zespole zadaniowym, rozumieniu potrzeb (własnych i członków zespołu), motywowaniu podwładnych, umiejętności czerpania wiedzy z doświadczeń oraz radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami, w tym z konfliktami.
Od sposobów i technik kierowania zależą postawy pracowników, poziom ich zaangażowania w sprawy organizacji, gotowość do wykonywania zadań i wprowadzania różnych innowacji.

Poznanie przez osobę zarządzającą zespołem własnych zasobów oraz deficytów w zakresie kompetencji zarządzania zespołem oraz ich rozwijanie jest niezwykle istotne,  bowiem to od nich zależy efektywność i skuteczność danego zespołu pracowniczego i całej organizacji.

Counselling polega na niesieniu pomocy w rozwiązywaniu kryzysów lub wspieraniu procesu samorealizacji klienta – menadżera. To poradnictwo oparte na jego potrzebach, zmierzające do udzielania wsparcia na tzw. zawodowych/życiowych zakrętach. Counselling nie polega na narzucaniu rozwiązań. Jego celem jest udzielanie pomocy w identyfikowaniu źródeł problemów i subtelnym dawaniu wskazówek służących realizacji celów przez menadżera.

 

Cena:

  • sesja counsellingu – 300 zł + VAT za 60 minut.

Rozmowa pracowników