Bożena Barbara Wołoszyn – socjoterapeuta, terapeuta TSR, trener i mediator

Jestem założycielem firmy PO_MOST Knowledge & Skills, pracuję jako socjoterapeuta, terapeuta, trener i mediator. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Studium Socjoterapii, Szkołę Trenerów, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz odbyłam wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i szkoleń z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE.

Pełniąc funkcję dyrektora Fundacji „Bene Vobis”, prezesa zarządu Fundacji C.E.L. oraz koordynatora wielu programów i projektów społecznych, zdobyłam doświadczenie w realizacji projektów i kierowaniu zespołem zadaniowym.

Mam doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk dysfunkcyjnych, w prowadzeniu konsultacji indywidualnych, warsztatów edukacyjnych i grup rozwojowych dla młodzieży, rodziców, osób współuzależnionych i uzależnionych, udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnością oraz prowadzeniu superwizji dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych i kadry zarządzającej, jak też w prowadzeniu mediacji rodzinnych oraz mediacji pracowniczych.

Od 14 lat szkolę profesjonalistów współpracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Przeprowadziłam ponad 3500 godzin szkoleń dla osób zatrudnionych w pomocy społecznej (pracowników socjalnych, asystentów rodziny i kadry zarządzającej) podnoszących ich kompetencje zawodowe m.in. w zakresie zasad skutecznej komunikacji i współpracy z klientem, interwencji kryzysowej, etyki zawodowej, profilaktyki wypalenia/rdzewienia zawodowego, pomagania bez oporu, mediacji i negocjacji, działania w sytuacji zagrożenia ze strony klienta, oceny wiarygodności klienta, zasad prawidłowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktu socjalnego i realizacji projektów socjalnych, stosowania procedury Niebieskiej Karty, pracy z klientami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości
i z niepełnosprawnością intelektualną, zarządzania zmianą  oraz metod skutecznego i efektywnego kierowania zespołem pracowniczym.

uścisk dłoni

 

0d 2013r. superwizuję pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz członków kadry zarządzającej ośrodkami pomocy społecznej – zrealizowałam około 1300 godzin superwizji.

Szkolę urzędników sądowych, w tym kuratorów zawodowych w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego, asertywnej i deeskalacyjnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, pomagania bez oporu, wykrywania oznak nieszczerości oraz przedstawicieli opieki zdrowotnej w zakresie skutecznego stosowania procedury „Niebieska Karta”.  Dla tych grup zrealizowała około 250 godzin szkoleniowych .

Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej na specjalizacji z organizacji pomocy społecznej oraz konsultantem prac dyplomowych na specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.

Ponadto prowadzę szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz przedstawicieli opieki zdrowotnej w zakresie skutecznego stosowania procedury „Niebieska Karta”.

Przygotowuję studentów do pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par, interwencję kryzysową, mediacje rodzinne, superwizję dla doradców zawodowych, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kadry kierowniczej oraz counselling dla menadżerów.

Jestem autorką programów merytorycznych szkoleń, materiałów edukacyjnych, raportów z badań oraz artykułów dotyczących skutecznych metod zarządzania organizacją pozarządową.

Pomimo dużej wiedzy, jaką posiadam, nieustannie uczestniczę w kursach, seminariach i konferencjach zawodowych po to, aby zapewnić moim klientom wysoką jakość świadczonych usług. Prezentuję zdobyte wykształcenie, zakres odbytych szkoleń i ścieżkę zawodową.

 

Wykształcenie i zakres odbytych szkoleń:

absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalizacją psychologiczną), Studium Socjoterapii, Szkoły Trenerów afiliowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Polskiego Instytutu Zdrowia;

 • szkolenie z zakresu stosowania Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w obszarze ustrukturalizowanej pracy nakierowanej na rozwój osobisty, zawodowy i terapeutyczny klientów – I stopień oraz stosowania tego nurtu terapeutycznego w różnych obszarach m.in. w pomocy społecznej, opiece zdrowotnej, pedagogice, biznesie i w pracy indywidualnej z klientem, parą, rodziną oraz grupą – II stopień (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach);
 • szkolenie „Interwencja prawna w przypadku przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych (Fundacja Mam Prawo)
 • szkolenie uprawniające do samodzielnego prowadzenia mediacji rodzinnych i społecznych (Stowarzyszenie Psychologiczno-Pedagogiczne „Antidotum”, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, ASAP 24);
 • szkolenie z zakresu komunikacji i technik pracy z grupą (Firma Szkoleniowa Integracja);
 • szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień i pracy z rodziną alkoholową (Poradnia OPTA)
 • szkolenie dotyczące standardów postępowania pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w związku z wykonywaniem zadań służby publicznej (CREATIFS, Centrum Edukacji, Terapii i Sztuki);
 • szkolenie z zakresu negocjacji i innych technik rozwiązywania konfliktów (Centrum Edukacji Obywatelskiej);
 • szkolenie z prognozowania w biznesie (Akademia Rozwoju Mazowsza S.A. i Akademia Leona Koźmińskiego);
 • szkolenie Gender Mainstreaming oraz Kurs Prevention of Harassment, Sexual Harrassment and Abuse of Authority in the Workplace (UNDP Polska)
 • szkolenie „Mobbing - rozpoznawanie i zapobieganie” (ARK Consulting)
 • oraz wiele specjalistycznych szkoleń przygotowujących do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, jak i szkoleń z zakresu zarządzania projektami, w tym m.in.: z zakresu zarządzania projektami z wykorzystaniem metodologii stosowania matrycy logicznej w definiowaniu i planowaniu projektów; skutecznego zarządzania projektami „Menadżer szkoleń”, budowania kontaktu z beneficjentami i osobami zaangażowanymi i wspierającymi projekt (Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza), szkolenie „Zarządzania projektami z wykorzystaniem metodologii stosowania matrycy logicznej w definiowaniu i planowaniu projektów oraz Zarządzanie finansowe oraz zasady sprawozdawczości w realizacji projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr Fundacji „Fundusz Współpracy), „Dobre praktyki w zakresie zapewniania równości szans ze względu na płeć w projektach PO KL” (Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracowałam w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie na oddziale leczenia uzależnień, oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oraz nerwic szkolnych.
 • Jestem współautorką programu merytorycznego i organizacyjno-finansowego oraz założycielką pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapeutycznego, gdzie pracowałam jako wychowawca i socjoterapeuta.
 • Pełniłam funkcję dyrektora Fundacji Bene Vobis oraz prowadzonej przez Fundację Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Akademii Sztuk Społecznych”. W ramach realizowanych w Fundacji projektach prowadziłam wykłady i warsztaty dla rodziców młodzieży licealnej oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy międzyrówieśniczej i profilaktyki uzależnień; byłam również autorem materiałów edukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki przemocy.
 • Pracowałam jako socjoterapeuta w Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Otwarte Serce, gdzie prowadziłam również spotkania tematyczne i konsultacje indywidualne dla rodziców, byłam autorką programu socjoterapeutycznego świetlicy, programu pracy z rodzicami i osobą odpowiedzialną za kontakty ze szkołą oraz placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • W Fundacji Centrum Edukacji Liderskiej prowadziłam konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjne i spotkania grupowe dla młodych dorastających (18-24 lat) i rodziców MDO oraz rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym; prowadziłam warsztaty tematyczne dla osób doświadczających przemocy, osób współuzależnionych i uzależnionych w procesie zdrowienia, szkolenia dla profesjonalistów w zakresie skutecznej współpracy z klientem oraz współdziałania w zespole, byłam osobą odpowiedzialną za opracowywanie programów merytorycznych warsztatów i materiałów edukacyjnych dla ich odbiorców. W Fundacji C.E.L. pełniłam też funkcję prezesa zarządu i byłam osobą odpowiedzialną za sprawy administracyjne i finansowe oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 • Na Wydziale Psychologii UW byłam Członkiem Rady Programowej Studiów Podyplomowych Doradztwo i Planowanie Kariery Osób Niepełnosprawnych; współpracowałam przy tworzeniu programu merytorycznego studiów oraz opracowałam program merytoryczny i materiały szkoleniowe, prowadziłam szkolenia dla studentów DiPKON w zakresie umiejętności służących skutecznemu wspieraniu osób niepełnosprawnych będących w okresie tzw. „przejścia”.
 • W UNDP oraz w Fundacji Universitatis Varsoviensis pełniłam funkcję koordynatora merytorycznego Partnerskiego Projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, Ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN)” Działanie II finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.
 • W ramach współpracy z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych opracowałam program merytoryczny, materiały edukacyjne oraz zrealizowałam wiele specjalistycznych szkoleń.
 • W WYG International Sp. z o.o. byłam specjalistą ds. wdrażania projektów realizowanych ze środków UE w ramach POKL – osobą odpowiedzialną za promowanie oferty projektów, obsługę organizacyjną szkoleń, nadzór nad dokumentacją szkoleniową, przygotowywanie umów szkoleniowych, współpracę ze współrealizatorami projektów.
 • Pracowałam w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na stanowisku konsultanta w Dziale Pomocy Specjalistycznej i Dziale ds. Programów Społecznych.
 • Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą pn. PO_MOST Knowledge & Skills aktualnie realizuję szkolenia i superwizję dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pracowników wymiaru sprawiedliwości.
 • W projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, których nadrzędnym celem jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy Ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych w oparciu
  o wytyczne i produkty opracowane w „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ mieście na prawach powiatu, pełnię rolę eksperta ds. zmian organizacyjnych

 

Jestem autorem/współautorem:

 • Strategii Działania II Partnerskiego Projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, Ale Ruchowo Niepełnosprawnych MISARN” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski –współautorstwo (Fundacja C.E.L., 2005);
 • artykułów do publikacji „Poradnik fundacji i stowarzyszeń” (Dr Josef Raabe SW, Warszawa, 2008-2009): „O podstawowych obowiązkach zarządu fundacji ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za rachunkowość organizacji”, „O podstawowych obowiązkach zarządu fundacji, czyli o odpowiedzialności za zakładowy plan kont, dokumenty księgowe, zatrudnianie oraz składanie deklaracji i zapłatę zobowiązań wobec budżetu państwa”, „Zarząd Fundacji jako pracodawca i zleceniodawca”, „O zarządzaniu fundacją” cz.1 i cz.2, „Zarządzać i gospodarować zgodnie z planem. O celach i ich realizacji w życiu organizacji”;
 • skryptu „Wypalenie zawodowe – jak go uniknąć?” dla doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy, pracowników biur karier, liderów klubów pracy oraz pracowników NGO z zakresu profilaktyki SWZ (Fundacja FISE, 2009);
 • skryptu „Aktywna Integracja” dla pracowników socjalnych (Fundacja FISE, 2010).
 • artykułu „Skala uzależnienia w Polsce – fakty i liczby” (miesięcznik „Emocje”, Edupress, Warszawa, 2011);
 • raportów cząstkowych z badań terenowych dotyczących usług reintegracji społecznej oraz zawodowej w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej w projekcie „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (IFISP, 2012), raportu „Instytucja wobec problemu przemocy w rodzinie” (IRSS, 2013);
 • rozdziału „Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej” w skrypcie dla uczestników szkolenia „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” (IRSS, 2014);
 • skryptu „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy urzędnika sądowego – praktyczne porady” (Alterverso, 2015);
 • skryptu „Asertywna komunikacja w pracy urzędnika sądowego” (Alterverso, 2015);
 • skryptu „Wybrane sposoby działania w kontakcie z klientem/podopiecznym stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa pracownika sądowego/kuratora sądowego/pracownika socjalnego/asystenta rodziny” - współautorstwo (Alterverso, 2016;.
 • skryptu „Ocena wiarygodności podopiecznego w szczególnych zadaniach realizowanych przez kuratora sądowego/pracownika sądowego” – współautorstwo (Alterverso, 2016);
 • skryptu „Techniki dobrej komunikacji”(Alteroverso, 2016);
 • skryptu „Praca z niezmotywowanym klientem – pomaganie bez oporu” wg. J.Enrichta (ExVoto, 2017);
 • skryptu „Metody skutecznego i efektywnego kierowania zespołem pracowniczym” (ExVoto, 2017);
 • skryptu „Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu” (ExVoto, 2017);
 • rozdziału „Interwencja w pracy socjalnej” w publikacji „Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji”- wspólautorstwo (IRSS, 2016).
 • skryptu Procedura przeprowadzania wywiadu środowiskowego” (Alterverso, 2016);
 • skryptu „Techniki dobrej komunikacji” (Alterverso, 2016);
 • skryptu „Praca z niezmotywowanym klientem „Pomaganie bez oporu” wg. J. Enrichta (Alterverso, 2016);
 • skryptu „Metody skutecznego i efektywnego kierowania zespołem pracowniczym” (Ex Voto, 2017);
 • skryptu „Wybrane metody i techniki stosowane przy budowaniu współpracy pracowników OPS z klientem - praca socjalna” (Ex Voto, 2017)
 • skryptu „Vademecum pracownika socjalnego – prawidłowe zawieranie kontraktu socjalnego oraz elementy metodologii budowy projektu socjalnego i jego realizacji” (Ex Voto, 2017);
 • skryptu „Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu” (Ex Voto, 2017);
 • skryptu: „Molestowanie seksualne dzieci - Kompendium wiedzy w zakresie rozpoznawania potrzeb dziecka oraz jego rozwoju psychoseksualnego” Część I (Ex Voto, 2018);
 • skryptu: „Komunikacja i praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i z niepełnosprawnością intelektualną” (PO_MOST Knowledge & Skills, 2019);
 • skryptu; „Superwizja w pomocy społecznej” (PO_MOST Knowledge & Skills, 2019)

 

Jestem członkiem:

 • Polskie Towarzystwo Pracy Socjalnej - Prezes Zarządu
 • Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach