Oferta szkoleń – PO_MOST Knowledge & Skills

Każde szkolenie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie ze strony Zamawiającego i uwzględnia specyfikę Jego działalności. Tak przygotowane szkolenie powoduje, że jego uczestnicy szybciej przyswajają wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu, który ich rzeczywiście interesuje.

Współpraca przebiega w następujących etapach:

 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Wstępna propozycja szkolenia – program, metody i narzędzia pracy.
 • Konsultacja z Zamawiającym projektu szkolenia i metod jego realizacji.
 • Opracowanie ostatecznego programu szkolenia i jego akceptacja przez Zamawiającego.
 • Realizacja szkolenia.
 • Ewaluacja szkolenia.
 • Raport poszkoleniowy.

 

szkolenia

Każde  szkolenie zawiera następujące elementy:

ELEMENT OPIS EFEKT
PROCES Struktura szkolenia oparta na związku przyczynowo-skutkowym, odzwierciedlająca rzeczywisty ciąg zdarzeń Pomaga dostrzec skutki podjętych działań, w tym również  przewidzieć skutki wprowadzenia nowych rozwiązań  i procedur
PREZENTACJA Systematyzuje treści szkolenia i porządkuje jego przebieg Ułatwia śledzenie przebiegu szkolenia, obrazuje zawarte w nim informacje, pozwala utrwalić najważniejsze zagadnienia
ĆWICZENIA 60-70% czasu szkolenia stanowi trening umiejętności oparty na zasadzie: „przedstaw sposób - zastosuj go - omów błędyw działaniu - powtórz Służy wyćwiczeniu specyficznych umiejętności i schematów postępowania
w określonej sytuacji
POWTÓRZENIE Przypomnienie podstawowych treści szkolenia w formie miniwykładu i ćwiczeń sprawdzających Utrwala zapamiętane treści szkolenia, wzmacnia wyćwiczone umiejętności praktyczne
PODSUMOWANIE Streszczenie omówionych zagadnień, przekazanie informacji zwrotnych i wniosków Uporządkowanie zdobytych informacji i umiejętności oraz wskazanie ich znaczenia w określonym obszarze zawodowym
MATERIAŁY Zestaw podstawowych treści przypominający
i rozszerzający  omówione zagadnienia oraz umożliwiający zastosowanie nowo nabytych kompetencji w praktyce
Ułatwiają zastosowanie nowych kompetencji w działaniach zawodowych
oraz utrwalają i wzmacniają treści szkolenia

 

Dynamiczne, praktyczne i interaktywne szkolenia to mój klucz do sukcesu. Dlatego też ponad 60% czasu przeznaczam na ćwiczenia, zadania praktyczne, studia przypadku, symulacje i inne formy aktywizujące uczestników. Wiem, że taki sposób przekazywania wiedzy wzmacnia zapamiętywanie materiału oraz pozwala uczestnikom rozwijać niezbędne dla nich kompetencje osobiste i zawodowe. Osoby biorące udział w szkoleniu ćwiczą konkretne umiejętności, analizują ciekawe przypadki, odgrywają scenki symulacyjne. Zawsze też otrzymują od trenera i reszty grupy informacje zwrotne. Wszystko to powoduje, że efektywniej nabywają nowe umiejętności i chętniej wykorzystują je w swojej praktyce zawodowej.

 

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, ASYSTENTÓW RODZINY, KURATORÓW SĄDOWYCH ORAZ CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSYPLINARNYCH/GRUP ROBOCZYCH

OCENA WIARYGODNOŚCI KLIENTA W SZCZEGÓLNYCH ZADANIACH WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Metoda oceny wiarygodności to swoista matryca, na którą nakłada się informacje otrzymane podczas kontaktu z klientem, po to by zanegować wątpliwości i nie dać wprowadzić się w błąd. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników socjalnych, asystentów rodzin, członków Zespołów Interdyscyplinarnych, a jego głównym celem jest zapoznanie z metodą oceny wiarygodności klienta, w tym z działaniami sprzyjającymi uzyskiwaniu rzetelnych informacji, które są podstawą do podejmowania, adekwatnych do sytuacji, decyzji interwencyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają kompetencje z zakresu wykrywania oznak nieszczerości i wprowadzania w błąd, w tym m.in.  metod wykrywania kłamstwa i behawioralnych wskazówek demaskujących kłamstwo, analizy lingwistycznej oraz działań sprzyjających poznaniu prawdy i sposobów uzyskiwania rzetelnych informacji.

 • Czas trwania – 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe – prezentacja + 20-stronicowy skrypt

 

WYBRANE STRATEGIE DZIAŁANIA W KONTAKCIE Z KLIENTEM STANOWIĄCYCM ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych mają kontakt z klientem stanowiącym zagrożenie dla ich osobistego bezpieczeństwa. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są ze sposobami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach interpersonalnych
z klientami, metodami przeciwdziałania eskalacji emocji i zachowania (w tym m.in. stosowaniem technik komunikacji deeskalacyjnej) służących minimalizowaniu ryzyka bezpośredniego ataku ze strony klienta. W trakcie szkolenia omawiane są przyczyny i mechanizmy zagrażających zachowań klientów, a uczestnicy zdobywają umiejętności, których wykorzystanie warunkuje skuteczne działania deeskalacyjne. Uczą się identyfikowania sygnałów zagrożenia ze strony klienta oraz stosowania technik komunikacji deeskalacyjnej. Zdobywają również wiedzę z zakresu przepisów prawa gwarantujących ochronę prawną pracownika pomocy społecznej.

 • Czas trwania – 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe – prezentacja + 20-stronicowy skrypt

 

KOMUNIKACJA I PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI ZABURZONYMI PSYCHICZNIE

Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, w tym: podziału i charakterystyki poszczególnych ich rodzajów (w tym m.in. choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, niepełnosprawność intelektualna, choroby neurodegeneracyjne), diagnozy i leczenia osób
z zaburzeniami psychicznymi, psychospołecznej sytuacji tych osób oraz umiejętności obserwacji i efektywnej komunikacji w kontakcie z klientem zaburzonym psychicznie. Szkolenie ma również na celu wyposażenie uczestników w umiejętności kontroli emocji i zachowania podczas interakcji z osobą zaburzoną psychicznie oraz postępowania w sytuacjach krytycznych z udziałem osób z tego typu zaburzeniami.

 • Czas trwania – 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe – 30-stronicowy skrypt KOMUNIKACJA I PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI ZABURZONYMI PSYCHICZNIE

 

PRACA Z NIEZMOTYWOWANYM KLIENTEM - „POMAGANIE BEZ OPORU” wg. J. Enrichta

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników socjalnych i asystentów rodzin dotyczącej procesu zmiany oraz oporu jako mechanizmu blokującego możliwość uruchamiania zmiany u klienta. Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają umiejętności  diagnozowania źródeł i obszarów oporu klienta, nabywają umiejętności radzenia sobie z jego oporem, zdobywają kompetencje w pracy z niezmotywowanym klientem z zastosowaniem m.in. Metody 5 Kroków, skutecznego planowania i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu klientów oraz wiedzę o etycznych i prawnych granicach pomagania i odpowiedzialności zawodowej.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 35-stronicowy skrypt POMAGANIE BEZ OPORU

 

PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE PRZY ZASTOSOWANIU ZASAD SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY I WŁAŚCIWEJ OCENY PROBLEMU

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji zadań przez osoby działające na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. Uczestnicy szkolenia z jednej strony pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą budowania i stosowania skutecznych strategii działania prowadzących do zatrzymania przemocy - zdobywają praktyczne umiejętności pracy z osobą dorosłą

i z dzieckiem dotkniętym przemocą, z osobą dorosłą/starszą i z dzieckiem stosującym przemoc

w rodzinie, a z drugiej zdobywają kompetencje służące prawidłowemu podejmowaniu decyzji

z zastosowaniem strategii prowadzących do minimalizowania zjawisk niekorzystnych towarzyszących zespołowemu decydowaniu takich jak np. syndrom grupowego myślenia.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE

 

MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECI

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę przede wszystkim z obszaru rodzajów przemocy seksualnej wobec dzieci i skutków jej doświadczania; podniesienie poziomu umiejętności przeprowadzania profesjonalnego wywiadu z dzieckiem i z matką oraz dokonywania diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystanego seksualnie i jego rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przemocy seksualnej i czynników ryzyka
w rodzinie i środowisku. Szkolenie ma na celu również wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci z uwzględnieniem przedawnienia przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego oraz problemu fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne w polskim sądownictwie.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECI

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA W POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby pracujące  w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy społecznej  (pracownicy socjalni, asystenci rodzin, psycholodzy) pwinni posiadać wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej stosowanej w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu psychologicznego doświadczanego przez klienta pomocy społecznej. Szkolenie ma na celu pokazanie na czym polega udzielanie zindywidualizowanej pomocy klientom doświadczających sytuacji kryzysowej ograniczającej bezpośrednie skutki kryzysu oraz zapobiegające jego przyszłym konsekwencjom. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest kryzys, jakie są źródła doświadczania stanów skrajnego stresu i mechanizmy radzenia sobie z takim stanem, czym jest interwencja kryzysowa i jakie są zasady jej udzielania w sytuacji przemocy w rodzinie, doświadczeń traumatycznych, w przypadku zachowań samobójczych czy sytuacji utraty i żałoby oraz jakie cechy powinien posiadać dobry interwent.

 • Czas trwania – 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt INTERWENCJA KRYZYSOWA W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

TECHNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji służących efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o asertywnej komunikacji, poznają jej podstawowe zasady oraz możliwości jej stosowania w sferze zawodowej i osobistej; rozwiną umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywania komunikacji asertywnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych w zespole i w relacji pomagania.  

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt TECHNIKI PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI

 

NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzanie konfliktami i ich skuteczne rozwiązywanie należy do tych kompetencji, które są niezbędne zarówno w pracy pracownika socjalnego czy asystenta rodzin. Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę konfliktu i jego dynamikę. Uczestnicy zdobędą umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów oraz praktyczne umiejętności radzenia sobie z sytuacjami spornymi
w relacjach z klientami oraz w zespole pracowniczym przy zastosowaniu negocjacji i mediacji.

 • Czas trwania – 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe – 30-stronicowy skrypt NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

Profesjonaliści zajmujący się udzielaniem wsparcia i pomocy oraz świadczeniem usług osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej są grupą zawodową szczególnie zagrożoną syndromem wypalenia zawodowego. Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, wspieranie w wypracowaniu efektywnych strategii i wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz destrukcyjnym stresem związanym ze specyfiką pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W ZAWODACH POMOCOWYCH

 

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

VADEMECUM PRACOWNIKA SOCJALNEGO – PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE KONTRAKTU SOCJALNEGO ORAZ ELEMENTY METODOLOGII BUDOWY PROJEKTU SOCJALNEGO I JEGO REALIZACJI

Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika socjalnego z zasadami tworzenia kontraktów socjalnych, monitorowaniem i ewaluacją ich realizacji przez wszystkie strony umowy oraz poznanie metodologii poprawnej budowy projektu socjalnego, jego skutecznej promocji i realizacji. Uczestnicy zdobędą również wiedzę z zakresu wielu uwarunkowań, w tym prawnych, dotyczących stosowania kontraktów

i projektów socjalnych w praktyce zawodowej.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: prezentacja + 30-stronicowy skrypt VADEMECUM PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników socjalnych w kompetencje z zakresu skutecznego

i prawidłowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w tym przede wszystkim w praktyczne umiejętności rozpoznawania rzeczywistej sytuacji psychospołecznej i materialnej klienta pomocy społecznej oraz radzenia sobie z sytuacjami problemowymi w procesie przeprowadzania wywiadu (odmową, niemożnością  lub brakiem możliwości jego przeprowadzenia).

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: prezentacja + 25-stronicowy skrypt PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

 

SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTKAMI ORGANZACYJNYMI POMOCY SPOŁECZNEJ

METODY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje służące efektywnemu i skutecznemu zarządzaniu zespołem, w tym zdobycie wiedzy dotyczącej pracy zespołowej, stylu kierowania i jego wpływu na współdziałanie w zespole oraz nabycie umiejętności kierowania zespołem, w tym przede wszystkim zarządzania zespołem pracowniczym w sytuacji trudnej i kryzysowej.  Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę na temat roli i zadań kierownika/lidera, metod budowania autorytetu, stylów zarządzania i ich skuteczności oraz motywowania pracowników. Zdobędą umiejętności służącej prawidłowej współpracy, rozwiązywaniu problemów oraz grupowego podejmowania  decyzji.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: prezentacja + 25-stronicowy skrypt  METODY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

 

 

NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzanie konfliktem jest jedną z tych funkcji kierowniczych, która jest niezwykle ważna z punktu widzenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organizacji. W zespole, w którym występują nierozwiązane sytuacje konfliktowe spada zaangażowanie i motywacja do pracy, zostaje zakłócona współpraca pomiędzy członkami zespołu, pojawia się większa absencja pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności stosowania metod zapobiegania eskalacji konfliktu oraz wyboru i zastosowania (adekwatnej do typu i siły konfliktu) strategii jego rozwiązywania.

 • Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt MEDIACJE I NEGOCJACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

SUPERWIZJA W POMOCY SPOŁECZNEJ

Celem szkolenia jest pokazanie superwizji jako jednej z najbardziej efektywnych i skutecznych metod podnoszenia kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym głównie pracowników socjalnych, asystentów rodzin oraz kadry zarządzającej. Szkolenie ma również na zmotywowanie kadry kierowniczej do stosowania superwizji jako metody prowadzącej do wyraźnego poprawienia jakości pomocy/wsparcia i usług świadczonych na rzecz klientów tych jednostek. Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. wiedzę czym jest superwizja, jakie są jej przedmioty, funkcje, cele i formy oraz elementy procesu superwizyjnego. Dowiedzą się kim jest superwizor, na czym polega relacja superwizyjna i czemu służy kontrakt w superwizji.

 • Czas trwania: 8 godz. dydaktycznych.
 • Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).
 • Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt SUPERWIZJA W POMOCY SPOŁECZNEJ

 

USŁUGI I SZKOLENIA DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ DZIAŁANIE 2.5 SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA

USŁUGI W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI EKSPERTA DS. WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH:

 • analiza struktury ośrodka i jego zasobów;
 • ocena zapotrzebowania na określone rodzaje usług pomocy społecznej;
 • opracowanie nowej struktury organizacyjnej ośrodka i regulaminu organizacyjnego po oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń przyznawanych decyzją i usług pomocy i integracji społecznej;
 • sporządzenie opisów stanowiskowych w nowym modelu organizacyjnym ośrodka;
 • opracowanie zasad współpracy pracowników realizujących zadania w nowym modelu pracy ośrodka;
 • udział w spotkaniach zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie zmian organizacyjnych w OPS;
 • opracowanie raportów cząstkowych i końcowych z realizacji projektu.

 

Powyższe usługi oparte są przede wszystkim o wytyczne i produkty opracowane w „Modelu realizacji usług o określonym standardzie
w mieście na prawach powiatu”
lub „Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie”, „Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne” (opracowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, WRZOS, Warszawa 2014) lub „Warszawski model rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej” (opracowany przez M. Łuczyńską, A. Olech, K. Sekutowicz; Warszawa 2017)

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 • przygotowania pracowników do wdrażania nowego modelu organizacyjnego ośrodka;
 • zarządzania zmianą na poziomie organizacyjnym i poziomie indywidualnym pracowników oraz klientów ośrodka;
 • stosowania narzędzi pracy socjalnej w oparciu o wytyczne i produkty zawarte w „Standardach Pracy Socjalnej. Rekomendacjach metodycznych i organizacyjnych opracowanych przez WRZOS lub w „Warszawskim modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych
  w sprawie świadczeń pomocy społecznej” opracowanych przez M. Łuczyńską, A. Olech, K. Sekutowicz,;
 • wskazań i przeciwskazań do zastosowania pogłębionej/zaawansowanej pracy socjalnej.