Szkolenia

Oferta szkoleń – PO_MOST Knowledge & Skills

Każde szkolenie jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie ze strony Zamawiającego i uwzględnia specyfikę Jego działalności. Tak przygotowane szkolenie powoduje, że jego uczestnicy szybciej przyswajają wiedzę oraz nabywają umiejętności z zakresu, który ich rzeczywiście interesuje.

Współpraca przebiega w następujących etapach:

  • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
  • Wstępna propozycja szkolenia – program, metody i narzędzia pracy.
  • Konsultacja z Zamawiającym projektu szkolenia i metod jego realizacji.
  • Opracowanie ostatecznego programu szkolenia i jego akceptacja przez Zamawiającego.
  • Realizacja szkolenia.
  • Ewaluacja szkolenia.
  • Raport poszkoleniowy.

Każde  szkolenie zawiera następujące elementy:

ELEMENT OPIS EFEKT
PROCES Struktura szkolenia oparta na związku przyczynowo-skutkowym, odzwierciedlająca rzeczywisty ciąg zdarzeń Pomaga dostrzec skutki podjętych działań, w tym również przewidzieć skutki wprowadzenia nowych rozwiązań i procedur
PREZENTACJA Systematyzuje treści szkolenia i porządkuje jego przebieg Ułatwia śledzenie przebiegu szkolenia, obrazuje zawarte w nim informacje, pozwala utrwalić najważniejsze zagadnienia
ĆWICZENIA 60-70% czasu szkolenia stanowi trening umiejętności oparty na zasadzie: „przedstaw sposób - zastosuj go - omów błędy
w działaniu - powtórz
Służy wyćwiczeniu specyficznych umiejętności i schematów postępowania
w określonej sytuacji

 

POWTÓRZENIE Przypomnienie podstawowych treści szkolenia w formie miniwykładu i ćwiczeń sprawdzających Utrwala zapamiętane treści szkolenia, wzmacnia wyćwiczone umiejętności praktyczne
PODSUMOWANIE Streszczenie omówionych zagadnień, przekazanie informacji zwrotnych i wniosków Uporządkowanie zdobytych informacji i umiejętności oraz wskazanie ich znaczenia w określonym obszarze zawodowym
MATERIAŁY Zestaw podstawowych treści przypominający
i rozszerzający  omówione zagadnienia oraz umożliwiający zastosowanie nowo nabytych kompetencji w praktyce
Ułatwiają zastosowanie nowych kompetencji w działaniach zawodowych
oraz utrwalają i wzmacniają treści szkolenia

 

Dynamiczne, praktyczne i interaktywne szkolenia to mój klucz do sukcesu. Dlatego też ponad 60% czasu przeznaczam na ćwiczenia, zadania praktyczne, studia przypadku, symulacje i inne formy aktywizujące uczestników. Wiem, że taki sposób przekazywania wiedzy wzmacnia zapamiętywanie materiału oraz pozwala uczestnikom rozwijać niezbędne dla nich kompetencje osobiste i zawodowe. Osoby biorące udział w szkoleniu ćwiczą konkretne umiejętności, analizują ciekawe przypadki, odgrywają scenki symulacyjne. Zawsze też otrzymują od trenera i reszty grupy informacje zwrotne. Wszystko to powoduje, że efektywniej nabywają nowe umiejętności i chętniej wykorzystują je w swojej praktyce zawodowej.

AKTALNA OFERTA SZKOLENIOWA:

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ASYSTENTÓW RODZINY

1.      NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ
Zarządzanie konfliktami i ich skuteczne rozwiązywanie należy do tych kompetencji, które są niezbędne zarówno w pracy pracownika socjalnego czy asystenta rodzin, jak i w sprawnym pełnieniu funkcji kierowniczych. Głównym celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę konfliktu; w umiejętności autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów oraz w praktyczne umiejętności radzenia sobie z sytuacjami spornymi w relacjach z klientami i w zespole pracowniczym przy zastosowaniu negocjacji i mediacji.

Czas trwania 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia – warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe – 30-stronicowy skrypt Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej

 

TECHNIKI DOBREJ KOMUNIKACJI
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji służących efektywnemu działaniu w pracy (relacje ze współpracownikami i kontakt z klientem zewnętrznym) poprzez zdobycie wiedzy dotyczącej asertywnej komunikacji, poznanie zasad oraz roli jej stosowania w sferze zawodowej i osobistej, rozwijanie umiejętności budowania relacji interpersonalnej
w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz poznanie warunków optymalnego wykorzystywania komunikacji asertywnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności stosowania asertywnej komunikacji w zawodowych relacjach, poznają konkretne i skuteczne sposoby oraz techniki komunikacji służące podnoszeniu jakości podejmowanych działań.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe: 30-stronicowy skrypt Techniki prawidłowej komunikacji

 

PRACA Z NIEZMOTYWOWANYM KLIENTEM  - „POMAGANIE BEZ OPORU” wg. J.Enricht
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy pracowników socjalnych i asystentów rodzin dotyczącej procesu zmiany oraz oporu jako mechanizmu blokującego możliwość uruchamiania zmiany u klienta, rozwijanie umiejętności diagnozowania źródeł i obszarów jego oporu, nabywanie umiejętności radzenia sobie z oporem klienta, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie pracy z niezmotywowanym klientem, rozwoju umiejętności skutecznego planowania i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu klientów oraz etycznych i prawnych granic odpowiedzialności zawodowej za funkcjonowanie klientów.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe: 35-stronicowy skrypt Pomaganie bez oporu

 

WYBRANE SPOSOBY DZIAŁANIA W KONTAKCIE Z KLIENTEM STANOWIĄCYM ZAGROŻENIE DLA PRACOWNIKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Szkolenie skierowane jest do osób, które w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych mają kontakt z klientem stanowiącym zagrożenie dla ich osobistego bezpieczeństwa. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są ze sposobami postępowania w niebezpiecznych sytuacjach interpersonalnych z klientem, metodami przeciwdziałania eskalacji emocji i zachowania (w tym m.in. stosowaniem technik komunikacji deeskalacyjnej), po to by zminimalizować ryzyko bezpośredniego ataku ze strony klienta.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe: 15-stronicowy skrypt Wybrane sposoby działania w kontakcie z klientem stanowiącym zagrożenie dla pracownika pomocy społecznej

 

PRACA SOCJALNA Z OSOBAMI ZABURZONYMI PSYCHICZNIE
Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, w tym: podziału
i charakterystyki poszczególnych ich rodzajów, diagnozy i leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, psychospołecznej sytuacji osób zaburzonych psychicznie, umiejętności obserwacji, słuchania i informowania oraz efektywnej komunikacji w kontakcie z klientem zaburzonym psychicznie, Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności kontroli emocji i zachowania podczas interakcji z osobą zaburzoną psychicznie oraz skutecznego działania w przypadku kryzysu doświadczanego przez osobę zaburzoną psychicznie. Szkolenie ma na celu również wyposażenie uczestników w umiejętności postępowania
w sytuacjach krytycznych z udziałem osób zaburzonych psychicznie.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja)

 

PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY
W RODZINIE PRZY ZASTOSOWANIU ZASAD SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY I WŁAŚCIWEJ OCENY PROBLEMU
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie skutecznej i efektywnej realizacji zadań przez osoby działające na rzecz rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. Uczestnicy szkolenia z jednej strony pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą budowania i stosowania skutecznych strategii działania mających na celu zatrzymanie przemocy; zdobywają praktyczne umiejętności pracy z osobą dorosłą i z dzieckiem dotkniętym przemocą, z osobą dorosłą/ starszą i z dzieckiem stosującym przemoc w rodzinie, a z drugiej zdobywają kompetencje służące prawidłowemu podejmowaniu decyzji z zastosowaniem sposobów prowadzących do minimalizowania zjawisk niekorzystnych towarzyszących zespołowemu decydowaniu takich jak np. syndrom grupowego myślenia.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  30-stronicowy skrypt Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie

 

MOLESTOWANIE SEKSUALNE DZIECI
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę przede wszystkim z obszaru rodzajów przemocy seksualnej wobec dzieci i skutków jej doświadczania; podniesienie poziomu umiejętności przeprowadzania profesjonalnego wywiadu z dzieckiem i z matką oraz dokonywania diagnozy psychologicznej dziecka wykorzystanego seksualnie i jego rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki przemocy seksualnej
i czynników ryzyka w rodzinie i środowisku. Szkolenie ma na celu również wyposażenie uczestników
w wiedzę dotyczącą regulacji prawnych dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci z uwzględnieniem przedawnienia przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego oraz problemu fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne w polskim sądownictwie.

2.   

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  30-stronicowy skrypt Molestowanie seksualne dzieci

 

VADEMECUM PRACOWNIKA SOCJALNEGO – PRAWIDŁOWE ZAWIERANIE  KONTRAKTU SOCJALNEGO ORAZ ELEMENTY METODOLOGII BUDOWY PROJEKTU SOCJALNEGO I JEGO REALIZACJI
Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika socjalnego/asystenta rodziny z zasadami tworzenia kontraktów socjalnych, monitorowaniem i ewaluacją kontraktów socjalnych oraz poznanie metodologii związanej
z poprawną budową projektu socjalnego i jego skutecznej realizacji. Uczestnicy zdobędą również wiedzę
z zakresu uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania kontraktów i projektów socjalnych.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  30-stronicowy skrypt Vademecum pracownika socjalnego

 

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO
Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników socjalnych w kompetencje z zakresu skutecznego
i prawidłowego przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności rozpoznawania rzeczywistej sytuacji psychospołecznej i materialnej klienta pomocy społecznej oraz radzenie sobie z sytuacjami problemowymi w procesie przeprowadzania wywiadu (odmową, niemożnością  lub brakiem możliwości jego przeprowadzenia).

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  25-stronicowy skrypt Procedura przeprowadzania wywiadu środowiskowego

 

3.  STRES I WYPALENIE ZAWODOWE
Profesjonaliści zajmujący się udzielaniem wsparcia i pomocy oraz świadczeniem usług osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej są grupą zawodową szczególnie zagrożoną syndromem wypalenia zawodowego. Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych i asystentów rodzin oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Celem szkolenia jest przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, wspieranie w wypracowaniu efektywnych strategii i wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz destrukcyjnym stresem związanym ze specyfiką pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  30-stronicowy skrypt Stres i wypalenie zawodowe w zawodach pomocowych

 

SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTKAMI ORGANZACYJNYMI POMOCY SPOŁECZNEJ

 

METODY SKUTECZNEGO I EFEKTYWNEGO KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencje służące efektywnemu  i skutecznemu zarządzaniu zespołem, w tym zdobycie wiedzy dotyczącej pracy zespołowej, stylu kierowania i jego wpływu na współdziałanie w zespole oraz nabycie umiejętności kierowania zespołem, tym zarządzania zespołem pracowniczym w sytuacji trudnej i kryzysowej.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  25-stronicowy skrypt  „Metody skutecznego i efektywnego kierowania zespołem pracowniczym”

 

4. NEGOCJACJE I MEDIACJE W POMOCY SPOŁECZNEJ
Zarządzanie konfliktem jest jedną z tych funkcji kierowniczych, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organizacji. W zespole, w którym występują nierozwiązane sytuacje konfliktowe spada zaangażowanie i motywacja do pracy, zostaje zakłócona współpraca pomiędzy członkami zespołu, pojawia się większa absencja pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności stosowania metod zapobiegania eskalacji konfliktu oraz wyboru i zastosowania (adekwatnej do typu i siły konfliktu) strategii jego rozwiązywania.

Czas trwania: 16 godz. dydaktycznych.

Forma szkolenia: warsztat (w tym studium przypadku, ćwiczenia, symulacje, dyskusja).

Materiały szkoleniowe:  30-stronicowy skrypt „Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej”